2007

Advies Art. 33 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD) - Overgangsregeling

In aanvulling op advies RDA 2006/10 (positieflijsten voor Art. 33 GWWD), adviseert de Raad een overgangsregeling in te stellen voor dieren die niet op de positieflijst staan, maar op moment van inwerkingtreding van Art. 33 GWWD nog wel worden gehouden in Nederland.

Inventarisatie Welzijn dieren

De Raad heeft in de verschillende dierhouderijsectoren geïnventariseerd wat men verstaat onder dierenwelzijn en hoe men vindt dat de dierenwelzijnstatus op het gemiddelde bedrijf in die sector is. Naar aanleiding van de inventarisatie waarschuwt de Raad voor Babylonische spraakverwarringen. De Raad zal vervolgonderzoek doen.

Toekomstmuziek voor dieren en dierbeleid?

Verslag afscheidssymposium prof.dr. C.J.G. Wensing, voorzitter RDA 2001-2006.

Voor productie houden van knobbelzwanen

Op verzoek van de Minister van LNV heeft de Raad het voor productie houden van knobbelzwanen in de vorm van een zgn. zwanendrift nogmaals beoordeeld. De Raad ziet geen zwaarwegende argumenten om zijn bezwaren zoals geformuleerd in het advies RDA 1995/01 te herzien.

Wrak vee

Wrak vee wordt in de Nederlandse regelgeving gedefinieerd als ’vee dat meer dan licht ziek dan wel meer dan licht gewond is’. Het advies is er op gericht om via preventie het probleem van wrak vee zoveel mogelijk te voorkomen en om, als een dier toch wrak is (geworden), het lijden zoveel mogelijk te beperken.

Reactie Raad op richtlijnen van de Vereniging van Nederlandse Circus Ondernemingen

Het rapport “Welzijn circusdieren – richtlijnen voor het houden en laten optreden van dieren in circussen” is door de Vereniging van Nederlandse Circus Ondernemingen (VNCO) ter toetsing aan de Raad voorgelegd. Daarbij heeft de VNCO de Raad verzocht zich ook uit te spreken over de mogelijkheden voor implementatie en handhaving van de richtlijnen.

Allergie voor dieren

Het rapport geeft een brede inventarisatie van de allergie van de mens voor het dier. Ook is een top-10 van allergieën vermeld.