2004

Verkenning van de toekomstperspectieven voor agroproductieparken in Nederland

Op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bracht de Raad dit advies uit.

StrategieŽn om te komen tot een opsporing van besmettelijke, aangifteplichtige dierziekten

Op verzoek van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft de Raad een advies uitgebracht of en hoe bestaande en toekomstige snelle detectiemethoden ingezet kunnen worden om een mogelijk uitbraak van een aangifteplichtige besmettelijke dierziekte eerder te signaleren.

Bestialiteit

Op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geeft de Raad antwoord op de vraag in hoeverre aangetoond kan worden dat seksuele omgang met dieren nadelige gevolgen voor het welzijn of de gezondheid van het dier heeft.

Negatief-en positieflijst voor vissen, reptielen en amfibien ter invulling van Art. 33 van de GWWD

In dit advies wordt voor de groepen reptielen, amfibieën en visachtigen per groep een tweetal lijsten voorgesteld; (1) een negatieflijst met soorten die naar mening van de Raad niet op een vanuit gezondheids- en welzijnsoogpunt aanvaardbare wijze gehouden kunnen worden en (2) een positieflijst van soorten die naar de mening van de Raad wél op een vanuit gezondheids- en welzijnsoogpunt aanvaardbare wijze gehouden kunnen worden.

Reactie minister Veerman (LNV) op advies 2004/03

Reactie op het advies: Kamerbrief van minister Veerman van LNV, waarin hij aangeeft dat het RDA-advies weliswaar een doorbraak is, maar dat hij besluit om de AMvB Art 33 GWWD niet in te vullen omdat het niet in het Kabinetsbeleid past.

Herinrichting van het distributie- en kanalisatiesysteem van diergeneesmiddelen in Nederland

Naar aanleiding van de discussie over a) de herziening van de Europese regelgeving betreffende diergeneesmiddelen, b) de uitgangspunten van het regeerakkoord (deregulering en meer verantwoordelijkheid leggen bij de sectoren in de samenleving) en c) de wensen die er leven in de samenleving als het gaat om het toepassen van bepaalde diergeneesmiddelen adviseert de Raad hoe het distributie- en kanalisatiesysteem van diergeneesmiddelen in Nederland het beste kan worden (her)ingericht.

Dierziektebeleid met draagvlak; deel 2 Onderbouwing van het advies

Verdere onderbouwing van RDA advies 2003/08.