1999

Dierziektebestrijding in de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren (GWWD)

Standpunten van de Raad ten aanzien van het voorstel van wet houdende de wijziging van de GWWD van juli 1999, betrekking hebbende op de georganiseerde dierziektebestrijding.

Streefbeeld huisvesting en verzorging van vleeskuikens

Het rapport van de Werkgroep vleeskuikenhouderij van de Raad voor Dierenaangelegenheden geeft een beschrijving van de huisvestings- en verzorgingseisen op het primaire bedrijf, welke aan de vleeskuikenhouderij gesteld dienen te worden op het terrein van dierenwelzijn en -gezondheid.

Besluit welzijn productiedieren

De gezichtspunten van de Raad voor Dierenaangelegenheden aanzien van het ontwerp-Besluit welzijn productiedieren. Op verzoek van de minister van LNV.

Besluit verlaging tegemoetkoming aangewezen dierziekten

De zienswijze van de Raad betreffende het ontwerp- Besluit verlaging tegemoetkoming aangewezen dierziekten, op verzoek van de staatssecretaris van LNV.

Het standpunt van de KNMvD inzake de castratie van varkens

De Raad onderschrijft het standpunt van de KNMvD dat de huidige praktijk van onverdoofd, chirurgisch castreren van varkens op termijn moet worden uitgebannen. Eveneens onderschrijft de Raad dat chirurgisch castreren onder verdoving geen haalbaar alternatief is. Ook het standpunt van de KNMvD dat de immunocastratie van varkens als uiteindelijke oplossing moet worden afgewezen, wordt door de Raad gedeeld.

Beleidsmaatregelen mond- en klauwzeer (MKZ)

Reactie van de Raad op het pakket beleidsmaatregelen MKZ, op verzoek van de directeur Veterinaire, Voedings- en Milieuaangelegenheden.

Wintersterfte Oostvaardersplassen 98-99

Brief aan de minister van LNV met vragen over de wintersterfte onder de Heckrunderen in de Oostvaardersplassen in de winter van 1998-’99, waarin de Raad stelt dat ‘het experiment in de Oostvaardersplassen is mislukt’.

Wintersterfte Oostvaardersplassen 98-99

Inhoudelijke tekst aan de minister van LNV over de wintersterfte onder de Heckrunderen in de Oostvaardersplassen in de winter van 1998-’99, waarin de Raad stelt dat ‘het experiment in de Oostvaardersplassen is mislukt. 

Art. 66 Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren: Biotechnologie

Reactie van de Raad op het in werking stellen van Art. 66 GWWD. Brief aan de minister van LNV.

Reactie op het eindevaluatierapport van het Demonstratieproject welzijnsvriendelijke huisvestingssys

Advies op verzoek van de minister van LNV. Maatregelen ter verbetering van het dierenwelzijn in de veehouderij moeten volgens de Raad enerzijds liggen op het terrein dat in het rapport wordt aangeduid als "het ervoor zorgen dat de balans van voor- en nadelen vaker uitvalt in het voordeel van welzijnsvriendelijke huisvestingssystemen", anderzijds op het terrein van voorlichting, opleiding en opvoeding. 

page loading