1996

Besluit Dierenvervoer

Een advies op verzoek van de Minister van LNV met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het Besluit dierenvervoer 1994. De Raad kan, op enkele opmerkingen na, instemmen met de voorstellen die strekken tot implementatie van Richtlijn 95/29/EG.

Vrijstellingsregeling sledehondensport

De Raad stemt, onder voorwaarden, in met de conceptvrijstellingsregeling.

Streefbeeld huisvesting en verzorging vleeskuikenouderdieren

Dit advies geeft een beschrijving van het wenselijke minimum welzijnsniveau voor vleeskuikenouderdieren. Het streefbeeld is een haalbaar compromis, geen ideaalbeeld. In het streefbeeld wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan noodzakelijke verbeteringen bij knelpunten, voorts worden grenzen aangegeven die onder invloed van welzijnbedreigende ontwikkelingen niet overschreden mogen worden.

Streefbeeld huisvesting en verzorging van runderen ouder dan zes maanden

Dit advies heeft betrekking op melkvee, jongvee boven de zes maanden, zoogkoeien en vleesstieren. Voor elke sector wordt een afzonderlijk streefbeeld geschetst. Het streefbeeld geeft een beschrijving van het vereiste minimum welzijnsniveau gerelateerd aan huisvesting en verzorging. Het streefbeeld is een haalbaar niveau, geen ideaalbeeld. In het streefbeeld wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan noodzakelijke verbeteringen bij knelpunten, voorts worden grenzen aangegeven die onder invloed van het welzijn bedreigende ontwikkelingen niet overschreden mogen worden. 

 

Volledige tekst

Het bedrijfsmatig houden van chinchilla's

De Raad voor Dierenaangelegenheden adviseert de Minister af te zien van het voornemen een definitief standpunt in te nemen omtrent het voor productie houden van chinchilla's: een definitief antwoord op de vraag of chinchilla's zonder onaanvaardbare welzijnsproblemen bedrijfsmatig kunnen worden gehouden is namelijk nog niet te geven.

Doden van dieren

Advies aan de minister van LNV met betrekking tot het ontwerp-Besluit doden van dieren (augustus 1996). De Raad doet diverse aanbevelingen.

Bedrijfscontrole varkensziekten

Advies aan de minister van LNV met betrekking tot het ontwerp-Besluit bedrijfscontrole varkensziekten. De Raad is van mening dat tegen het ontwerp-Besluit geen inhoudelijke bezwaren bestaan.

Welzijn van Kalveren

Ongevraagd advies aan de minister van LNV naar aanleiding van het Rapport Welzijn van Kalveren van het Wetenschappelijk Veterinair Comité van de Europese Commissie: de Raad is van mening dat het Rapport van het Wetenschappelijk Veterinair Comité een nauwkeurig, volledig, breed en helder overzicht geeft van het onderzoek dat op het punt van het Welzijn van kalveren is verricht. Daar staat tegenover dat sommige conclusies van het Rapport onvoldoende onderbouwd lijken door de aangedragen onderzoekgegevens. De Raad is van mening dat regelgeving die op die conclusies is gebaseerd, zonder nadere analyse van de aangehaalde wetenschappelijke literatuur de noodzakelijke argumentatie ontbeert.

Vitale vleeskuikens

Een advies op verzoek van de Directeur Landbouw aangaande het project Vitale vleeskuikens van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE). De vermindering van de vitaliteit van vleeskuikens wordt door de Raad als een ernstig welzijnsprobleem ervaren. De Raad neemt er dan ook met instemming kennis van dat de PVE hebben besloten tot intensieve aanpak van de uitvalsproblematiek bij vleeskuikens, waarbij korte en lange termijn maatregelen evenredige aandacht krijgen. De Raad plaatst tevens enkele kanttekeningen.

page loading