2016

Forum Melkveehouderij

Het afschaffen van het melkquotum op 1 april 2015 was de aanleiding voor de RDA om in de najaarsvergadering van november 2014 te besluiten om te reflecteren op mogelijke gevolgen voor het welzijn van dieren.

 

De Raad voor Dierenaangelegenheden heeft nagedacht over de impact van het prijsschommelingen op het welzijn van koe en kalf (startnotitie).

De Raad zal hierover geen zienswijze uitbrengen omdat de resultaten van deze beknopte vraag in onvoldoende mate bijdragen aan de huidige (maatschappelijke) discussie in en over de melkveehouderij.

Beheers en verklein populaties zwerfkatten

Beheers en verklein populaties zwerfkatten

Dat adviseert de Raad voor Dieren­aangelegenheden (RDA) aan de staatsecretaris van Economische Zaken. Katten zijn de voornaamste overbrengers van infectieziekten toxoplasmose en Toxocara. Bij zwerfkatten  ligt het aantal geïnfecteerde dieren hoger dan bij gewone katten.

 

De Raad pleit ervoor om deze gezondheidsrisico’s te beperken. Hiertoe hebben zij een aantal maatregelen voorgesteld die gericht zijn om het aantal zwerfkatten te verkleinen en het voorkomen van besmetting van mensen en dieren door een besmette omgeving.

 

Op donderdag 29 juni jl. heeft Directeur-Generaal Hans Hoogeveen uit handen van Frans van Knapen, forumvoorzitter van ‘Vat op de Zwerfkat’, zowel het rapport als de samenvatting ontvangen.

 

Verkorte zienswijze Vat op de Zwerfkat

Volledig rapport Vat op de Zwerfkat

 

Brief van de staatsecretaris van Economische Zake aan de Tweede kamer van 7 juli jl. inzake Stand van zaken toezeggingen dierenwelzijn

 

Interview op Vroege Vogels is terug te luisteren op

www.nporadio1.nl/gemist/2016-07-03

 

Artikel RTL Nieuws Wormen en toxoplasmose: zwerfkat is bedreiging voor volksgezondheid is terug te lezen op

http://www.rtlnieuws.nl/nederland/wormen-en-toxoplasmose-zwerfkat-bedreiging-voor-volksgezondheid

 

Uitzending RTL Nieuws van 2 juli 2016 om 19.30 uur

http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/357156/Rtl_Nieuws_1930_Uur.html#

Herdenkingsdienst Frauke Ohl:

Herdenkingsdienst Frauke Ohl:

‘Gezaghebbend, verbindend, met ruimte voor ratio en emotie’

 

Intellectueel gezaghebbend, was ze met een verbindende stijl altijd op zoek naar common ground, op een terrein waar het in het debat vaak knettert. En dat deed ze met plezier, charme en gevoel voor humor.

 

Deze typering klinkt op de herdenkingsdienst voor Frauke Ohl, hoogleraar aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en voorzitter van de Raad voor Dierenaangelegenheden op vrijdag 5 februari 2016. 

 

Naar aanleiding van deze bijeenkomst verscheen een brochure met daarin een journalistiek verslag van de herdenkingsdienst en een integrale weergave van de toespraken, mede op verzoek van diegenen die niet bij deze bijeenkomst aanwezig konden zijn. De brochure is een gezamenlijke uitgave van de Raad voor Dierenaangelegenheden en de faculteit Diergeneeskunde.

 

Op 12 mei jl. kreeg Henri Kool, directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn, uit handen van Marc Schakenraad, secretaris van de RDA, het eerste exemplaar overhandigd.

 

‘Opdat we Frauke nooit vergeten’

 

Download hier de pdf: In Memorium Frauke Ohl

Download the English version: In memoriam of Frauke Ohl

 

Op verzoek kan de papieren versie van de herdenkingsdienst voor toezending aangevraagd worden via de faculteit Diergeneeskunde of de Raad voor Dierenaangelegenheden.

Verkorte zienswijze over tien hulp-, vang- en dodingsmiddelen van vogels

Verkorte zienswijze over tien hulp-, vang- en dodingsmiddelen van vogels

Op 3 februari heeft de staatssecretaris een aanvraag ingediend bij de RDA om een zienswijze te maken omtrent een aantal middelen, methoden en installaties om vogels te vangen en te doden.

 

Deze verkorte zienswijze beperkt zich vanwege de adviesvraag en de beschikbare tijd tot de gevolgen voor dierenwelzijn en andere ethische aspecten van (alleen) de voorgelegde middelen.

 

Per middel is een analyse gedaan waarbij feiten en omstandigheden bepalen of inzet geaccepteerd kan worden. De RDA roept beleidsmakers en bestuurders op om een transparante afweging te maken en een dergelijke afweging te borgen en de uitwerking er van adequaat te handhaven.

 

Donderdag 21 april jl. kreeg directeur Natuur & Biodiversiteit, Roel Feringa, het advies overhandigd door de voorzitter van het forum Vang- en Dodingsmiddelen Vogels, Andreas Dijkhuis.

 

Download hier de adviesaanvraag

Download hier de aanbiedingsbrief

Download hier het volledige advies

 

Lees hier de voordracht voor het vast te stellen maatregel m.b.t. Vang- en Dodingsmiddelen Vogels:

Voorstel Tweede Kamer voor vaststellen maatregel Vang- en Dodingsmiddelen Vogels.pdf

RDA pleit voor praktijktest bij nieuwe diersoort als productiedier

RDA pleit voor praktijktest bij nieuwe diersoort als productiedier

Op dinsdag 12 april jl. kreeg Directeur-Generaal Hans Hoogeveen van Agro en Natuur de samenvatting van de zienswijze Toetsingskader Productiedieren overhandigd van de secretaris, Marc Schakenraad.

 

Om diersoorten te kunnen toetsen op hun geschiktheid als productiedier presenteert de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) op verzoek van de staatssecretaris de zienswijze “Toetsingskader voor productiedieren”. De RDA bepleit dat het houden van  een diersoort als productiedier in de praktijk wordt getest voordat deze officieel wordt erkend als productiedier.   

 

U kunt de zienswijze hier inzien of downloaden:

Samenvatting Toetsingskader_Productiedieren.pdf

De volledige zienswijze kunt u hier bekijken: Rapport Toetsingskader Productiedieren.pdf

 

Brief van de staatsecretaris van Economische Zake aan de Tweede kamer van 7 juli jl. inzake Stand van zaken toezeggingen dierenwelzijn

Meer inzicht nodig in diergezondheid en dierenwelzijn bij vervolg antibioticabeleid

Meer inzicht nodig in diergezondheid en dierenwelzijn bij vervolg antibioticabeleid

Zorg voor betrouwbare gegevens over ziekte, sterfte, antibioticagebruik, risicofactoren en welzijn in de dierhouderij, en ontwikkel indicatoren om diergezondheid en dierenwelzijn te monitoren. Onderzoek en praktijk kunnen daar dan op voortbouwen.

 

Dat adviseert de Raad voor Dieren­aangelegen­heden (RDA) in een vandaag verschenen zienswijze. De RDA was gevraagd om een uitspraak over de invloed van het verminderde antibioticagebruik op diergezondheid en dieren­welzijn, maar concludeerde dat daarvoor nog te weinig betrouwbare gegevens voorhanden zijn.

 

 

Download hier de aanbiedingsbrief: Aanbiedingsbrief zienswijze Antibioticum.pdf

Download hier het volledige rapport: Zienswijze Antibiotica.pdf

Download the English version: Advisory report Antibiotic.pdf

 

Download hier de publieksversie: Zienswijze RDA Antibioticabeleid.pdf

Download the English version: Summary RDA Antibiotic Policy English.pdf

 

De staatssecretaris heeft onze zienswijze aan de Tweede Kamer aangeboden. Hij zal deze bij de vormgeving van het vervolgbeleid betrekken en hierover in mei aan de Tweede Kamer rapporteren.

 

Lees hier de brief van staatssecretaris van EZ aan de Tweede Kamer:

Brief Aanbieding aan Tweede Kamer van Adviezen RDA SDa en KPMG inzake antibioticumbeleid veehouderij.pdf

 

Staatssecretaris van Dam (ministerie van Economische Zaken) en minister Schippers (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) onderschrijven de adviezen van de RDA. Ze zijn overgenomen en uitgewerkt in de plannen van de sectoren en KNMvD, de beleidsaanpak en de onderzoeksagenda voor de komende jaren.

Vervolgbeleid antibiotica in de veehouderij

Blijf investeren in de dialoog over fokkerij

Blijf investeren in de dialoog over fokkerij

Blijf investeren in de dialoog over fokkerij en doe dit op basis van een zorgvuldige, consistente afweging. Dit adviseert de Raad voor Dierenaangelegenheden naar aanleiding van de geactualiseerde zienswijze Fokkerij en Voortplantingstechnieken. Nieuwe technieken zoals gene-editing roepen ethische vragen op waarover de komende jaren gediscussieerd zal worden. Over gene-editing adviseert de Raad de dialoog pro-actief aan te gaan.

 

U kunt de zienswijze hier inzien of downloaden:
Zienswijze Fokkerij en Voortplantingstechnieken.pdf

 

De volledige zienswijze kunt u hier bekijken:
RDA Fokkerij en Voortplantingstechnieken 2016.pdf

 

Reactie staatssecretaris aan de Tweede Kamer mbt dierenwelzijn en zienswijze Fokkerij en Voortplanting:

Brief van de Staatssecretaris aan de Tweede Kamer mbt stand van zaken dierenwelzijn.pdf

Maak beslissingen over One Health vraagstukken transparant en concreet

Maak beslissingen over One Health vraagstukken transparant en concreet

Dat adviseert de Raad voor dieren­aangelegenheden (Rda) aan de staats­secretaris van Economische Zaken en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

De Rda hecht grote waarde aan consistente en transparante besluitvorming over welzijn, (inclusief gezondheid) van dieren. Om deze afweging vorm te kunnen geven is het afwegingskader ‘One Health’ opgesteld. In dit kader krijgen alle waarden rond de gezondheid van mens, dier en ecosysteem een plaats.

 

De Rda nodigt anderen van harte uit om het kader aan te vullen met informatie uit hun vakgebied.

 

Over het belang van de verschillende waarden en belangen (bijvoorbeeld over dierenwelzijn in relatie tot volksgezondheid) doet de Rda geen uitspraken; belangrijk is dat alle in de zienswijze genoemde aspecten in een besluit zichtbaar betrokken worden.

De Raad heeft de zienswijze One Health op 11 januari 2016 aan de staatssecretaris van EZ aangeboden.

 

Onze voorzitter Prof dr Frauke Ohl is niet meer, maar haar nagedachtenis is groot. We zijn dankbaar voor de solide Raad die ze achterlaat en zullen geïnspireerd doorgaan op de ingeslagen weg.

 

U kunt de zienswijze hier inzien of downloaden: Zienswijze One Health.pdf

You can click here for the English version: One Health English version.pdf

 

De staatssecretaris van Economische Zaken gaat afwegingskader RDA gebruiken. De staatssecretaris van economische zaken vindt het afwegingskader nuttig om een beleidsbeslissing transparanter te maken en het helpt naar zijn mening zowel in de afweging rondom een beslissing, als bij het betrekken van stakeholders, als in de communicatie met de samenleving of sector over deze beslissing.

 

Lees hier de volledige reactie van staatsecretaris Van Dam van EZ, mede namens de minister van VWS:

Brief aan Tweede kamer Aanbieding Zienswijze Raad voor Dieraangelegenheden.pdf